Obchodní podmínky www.shop.fakro.cz

 


 

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti FAKRO CZECH s.r.o. od 24. července 2014, provozovaným na webových stránkách shop.fakro.cz  upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FAKRO CZECH s.r.o., IČ: 29391806, DIČ: CZ29391806, se sídlem Český Těšín, ul. Ostravská 555/24, 737 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38436 a kupujícího, kterým je kupující (spotřebitel, podnikatel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

1.2. Vymezení pojmů:

1.3. Kupující:

Zákazníkem našeho internetového obchodu shop.fakro.cz je kupující, kterým může být s ohledem na platnou právní úpravu spotřebitel nebo podnikatel.

1.4. Spotřebitel:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.5. Podnikatel:

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6. Prodávající:

Obchodní společnost FAKRO CZECH s.r.o., IČ: 29391806, DIČ: CZ29391806, se sídlem Český Těšín, Ostravská 555/24, 737 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38436, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Prodej je realizován pouze na území České republiky. Pokud chce kupující objednat zboží mimo území České republiky, musí přímo kontaktovat prodávajícího na adrese shop@fakro.cz.

1.7. Kupní smlouva:

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

II. Uživatelský účet

2.1. Za účelem objednávání zboží kupující se zaregistruje v rámci webových stránek internetového obchodu shop.fakro.cz a vytvoří svůj individuální zákaznický účet. Při registraci kupující v rámci svého uživatelského rozhrání poskytuje následující údaje:

 • je-li kupujícím spotřebitel: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště, dodací adresu pro zaslání zboží (liší-li se od adresy bydliště), telefonní číslo,
 • je-li kupujícím podnikatel: jméno, příjmení/obchodní firmu, e-mailovou adresu, adresu místa podnikání/sídla, dodací adresu pro zaslání zboží (liší-li se od adresy místa podnikání/sídla), fakturační adresu (liší-li se od adresy místa podnikání/sídla), IČ, DIČ, a telefonní číslo.

2.2. Poskytnutí požadovaných údajů je dobrovolné, ale bez jejich sdělení prodávající není povinen plnit a objednávku realizovat. Podmínkou registrace a objednávání zboží v rámci internetového obchodu je rovněž akceptace kupujícím těchto obchodních podmínek. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které též může aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k zákaznickému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3. Objednávka bude v rámci systému internetového obchodu konfigurována pomocí objednávkového formuláře, který kupující vyplní tím způsobem, že objednávané zboží „přesune“ a/nebo „vloží“ do nákupního elektronického „košíku“, následně zvolí způsob úhrady kupní ceny u vybraného zboží, zvolí potvrzení dodací adresy, akceptuje znění obchodních podmínek a potvrdí přijetí informace o nákladech souvisejících s dodáním objednaného zboží. Kupující po vyplnění objednávkového formuláře a před zasláním objednávky prodávajícímu zkontroluje vložené údaje a po provedené kontrole objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“ a „odeslat“ objednávku.

2.4. Zákazník po odeslání objednávky obdrží automaticky generovaný e-mail  „FAKRO – potvrzení objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v účtu zákazníka s odkazem, na který je pro potvrzení objednávky nutno kliknout. Pokud kupující na tento odkaz během 48h neklikne, bude objednávka stornována. 

2.5. Prodávající je s ohledem na množství objednávaného zboží, jeho cenu, předpokládané náklady na dopravu a stav skladových zásob, oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemnou formou, elektronickou formou a/nebo telefonicky a také požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu (např. při zvolení bezhotovostní platbě uvedené v odst. 4.3. těchto obchodních podmínek). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Před takovým dodatečným potvrzením a úhradou celé kupní ceny prodávající není povinen objednávku realizovat.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo také v případě zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory uskutečněné na telefonní linku prodávajícího) si hradí kupující sám.

3.4. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.

3.5. Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

 

IV. Cena zboží a platba

4.1. Všechny ceny zboží jsou konečné, uvedené včetně daně z přidané hodnoty. Cena uvedená u každého výrobku je platná, závazná v době podání objednávky. Cena objednaného zboží, všechny poplatky, náklady spojené s balením a dodáním, a celková hodnota nákupu je znázorněná v nákupním košíku a na potvrzení přijetí objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží umístěného na webových stránkách internetového obchodu, zavádění nových produktů do prezentace internetového obchodu, zavádění a rušení akčních nabídek v internetovém obchodu nebo provádění jejich úprav. Výše uvedené právo nemá žádný vliv na cenu zboží v objednávkách podaných před datem vstupu v platnost změn v ceně nebo změn podmínek akčních nabídek.

4.3. Způsob platby následuje podle volby kupujícího. Cenu zboží a další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit těmito způsoby:

 • v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od doručovatele,
 • platbou bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú.:
  107-5523580297/0100 (Komerční banka, a.s.) ve lhůtě 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky,
 • online platbou realizovanou prostřednictvím platebního systému PayU ve lhůtě 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

4.4. V případě provedení bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího kupující je povinen uvést variabilní číslo uvedené v potvrzení a přijetí objednávky. V případě volby provedení platby elektronickým způsobem, osobní údaje kupujícího potřebné pro realizaci platby budou zpracovány PayU Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181237.

 

V. Záruka

Záruční doba na nabízené zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

 

VI. Přeprava a dodání zboží

6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a uvést v přepravném listu. Podepsáním přepravného listu doručovatele kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že mu bylo doručeno mechanicky nepoškozené. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.3. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice v termínu do 15-20 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě zboží na objednávku (s ohledem na barevné provedení a další) je lhůta dodání delší, kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován). Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle objednaného zboží a zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následujícího

 • doprava objednaného zboží v hodnotě do 5 000 Kč vč. DPH činí 300 Kč vč. DPH,
 • doprava objednaného zboží v hodnotě nad 5 000 Kč vč. DPH je zdarma.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

7.2. V případě, že si kupující spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

7.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: shop@fakro.cz.

7.4. V případě, že kupující spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí být vráceno vždy nepoškozené. Dodané zboží vrací kupující prodávajícímu na vlastní náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1. písm. g)  občanského zákoníku.

7.5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (např. dárky). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), spotřebitel je povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

7.6. Kupující bere na vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá mezi jinými, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • plnění poskytuje v určeném termínu,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu, jež je spotřebitelem nebo podnikatelem, dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VIII. Jakost při převzetí – práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vadného plnění se nepoužije:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

8.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.3. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího a to tím způsobem, že vadné zboží spolu s dokladem o jeho koupi zašle na adresu prodávajícího. Pokud s ohledem na vlastnosti vadného zboží (např. nemožnost jeho demontáže) kupující toto zboží nemůže prodávajícímu dodat, kupující je v tomto případě povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit na jeho elektronickou adresu shop@fakro.cz a/nebo prostřednictvím internetového formuláře uvedeného na stránkách prodávajícího s uvedením popisu vady (nejlépe včetně fotografie zobrazující vadu), přiložením kopie dokladu o koupi a kontaktních údajů, aby prodávající mohl vadu ověřit na místě u kupujícího. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží. Za okamžik uplatnění reklamace vad se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.4. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na rozdíly vyplývající z individuálního nastavení (jiného rozlišení) počítače kupujícího v rozsahu barvy, poměru stran apod.) nemohou být základem pro podání reklamace na zakoupené zboží.

8.5. Je-li kupující podnikatelem, který kupní smlouvu uzavřel v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě kupující je osobou, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, prodávající mu neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.

IX. Reklamace

9.1. Reklamaci je třeba podávat na e-mailovou adresu: shop@fakro.cz nebo prostřednictvím online formuláře žádosti https://www.fakro.cz/servis/servisni-hlaseni/ 

9.2. Žádost o reklamaci spolu s dokladem o koupi a reklamovaným zbožím lze zaslat také na následující adresu: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín s poznámkou: reklamace e-shop

 9.3. Oznámení o vadě bude posouzeno do 14 kalendářních dnů od data doručení oznámení spolu s poškozeným zbožím a dokladem o koupi.

 9.4. Reklamaci včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění a od data doručení poškozeného zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

X. Ochrana osobních údajů - GDPR

Politikou ochrany osobních údajů informujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jakým způsobem je využíváme, kdo jsme a jaká máte práva. Dopis slouží k předání informace, o které se hovoří v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zvaného jako „GDPR”, které je platné od 25. května 2018.

Níže uvedené informace jsou velmi důležité, proto prosíme o důkladné seznámení se s jejich obsahem.

 

Kdo je Správcem Vašich osobních údajů?

Správcem, čili subjektem rozhodujícím o tom, jak budou využívány Vaše osobní údaje, je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38436

(dále jen „my”).

Kontaktovat nás můžete:

 • písemně, na adresu: FAKRO CZECH s.r.o, Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín,
 • emailem, na adresu: gdpr@fakro.cz.

 

Za jakým účelem a na jakém podkladu využíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, získané při uzavření smlouvy a v době jejího trvání, využíváme k následujícím účelům:

 1. realizace účelů na základě Vašeho souhlasu - (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, např.:

  • používání newsletterových služeb,

  • předávání informací o produktech a službách a také o probíhajících propagačních akcích,

  • námi pořádaných událostí nebo akcí, prostřednictvím např. tradiční pošty, emailu, newsletteru, telefonického kontaktu, sms,

 2. uzavření a plnění vzájemné smlouvy - (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, např.:

  • v rámci koupě - prodeje, včetně transakcí v internetovém obchodě,

  • reklamační služby,

  • poskytnutí záruky,

  • ocenění produktů,

  • zajištění vysoké kvality služeb,

  • vyřizování požadavků, které jsou nám adresovány (např. prostřednictvím kontaktního formuláře),

  • vyřizování Vašich požadavků a dotazů, které nám jsou adresovány v souvislosti s realizací,

 3. realizace povinnosti nezbytné ke splnění právního závazku spočívajícího na správci – (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, např.:

  • předání údajů na žádost soudu, policie,

  • splnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů

 4. realizace našich tzv. právně odůvodněných zájmů – (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, např.:

  • zajištění obsluhy platebních služeb,

  • vyřizování požadavků a dotazů, které k nám přicházejí

  • vymáhání dlužných částek: vedení soudních, arbitrážních a mediačních řízení,

  • uchovávání údajů pro archivační účely,

  • odhalování zneužití a jejich prevence,

  • ověřování platební morálky.

 

Je poskytnutí osobních údajů nutné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Požadujeme od Vás poskytnutí údajů, které jsou v souvislosti s každou transakcí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy. Pokud nám nebudou poskytnuty nezbytné osobní údaje, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu, tedy zahájit spolupráci. Pokud po nás budou právní předpisy, např. z daňových důvodů, vyžadovat jiné nezbytné údaje, jejich poskytnutí je nezbytné pro navázání nebo udržení spolupráce s námi. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné – zejména to nepodmiňuje uzavření a plnění smlouvy.

 

Komu můžeme Vaše údaje předat?

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje:

 1. našim pracovníkům a spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům, aby mohli plnit naše závazky;

 2. subjektům zpracovávajícím údaje naším jménem, které se účastní realizace našich činností:

  1. našim agentům, reklamním agenturám a jiným subjektům, které zprostředkovávají prodej našich služeb nebo organizují marketingové akce,

  2. obsluze našich telekomunikačních systémů nebo poskytovatelům telekomunikačních nástrojů,

  3. subdodavatelům, kteří nám poskytují podporu při plnění naší smlouvy s Vámi, např. při vyřizování korespondence nebo obsluze zákazníků,

  4. subjektům, které nám poskytují poradenské, konzultační, auditové služby, právní, daňové, účetní poradenství.

 3. jiným správcům údajů, kteří zpracovávají údaje vlastním jménem:

  1. našim agentům, reklamním agenturám a subjektům, které s námi spolupracují při organizaci marketingových akcí nebo obsluze zákazníků – za účelem vyúčtování jejich odměn,

  2. subjektům provozujícím poštovní nebo kurýrní činnost,

  3. subjektům skupujícím pohledávky – v případě, kdy ve lhůtě nezaplatíte námi vystavené faktury,

  4. subjektům provozujícím platební činnost (banky, poskytovatelé platebních služeb) – za účelem provádění vrácení pro Vás, ve prospěch nebo za účelem zajištění fungování služby Příkaz k úhradě,

  5. subjektům, které s námi spolupracují při vyřizování účetních, daňových, právních záležitostí – v rozsahu, v jakém se stanou správci údajů.

 4. státním orgánům, např. soudy, státní zastupitelství, daňová správa.

 

Dostanou se Vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)?

V současnosti neplánujeme předávat Vaše údaje mimo EHP.

 

Jak dlouho můžeme Vaše údaje uchovávat?

Získáme-li Vaše údaje na základě souhlasu, používáme tyto osobní údaje po dobu jeho trvaní nebo odstoupení od cílů dosahovaných díky němu.

U transakcí souvisejících s realizací smlouvy, po dobu realizace transakce a také dobu, po kterou je možné požadovat plnění v souvislosti s realizací smlouvy uzavřené v důsledku transakce, maximálně 3,5 roku ode dne uskutečnění těchto transakcí nebo do doby nabytí právní moci.

V souvislosti s realizací právních předpisů budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou předpisy, např. daňovými.

Vaše osobní údaje budeme také uchovávat po dobu, ve které můžeme nést právní důsledky za neplnění povinnosti, např. dostat finanční pokutu od státních úřadů.

 

Používáme automatické rozhodování a profilovaní ?

V rámci zpracovaní osobních údajů nebude doházet k automatizovanému rozhodovaní.

Profilování osobních údajů spočívá ve zpracovávání Vašich údajů automatizovaným způsobem, jejich využívání k hodnocení některých informací o Vás, zejména k analýze nebo prognóze osobních preferencí a zájmů.

 

Jaká máte práva?

 1. Máte následující práva související se zpracováváním Vašich údajů:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje které se Vás tykají, jsou či nejsou zpracováváni, a pokud je tomu tak mate právo získat přistup k těmto osobním údajům, včetně práva na informace o Vašich osobních údajích a získání kopie osobních údajů,

  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a také právo doplnit neúplné údaje,

  • právo na výmaz osobních údajů,

  • právo na omezení zpracovávání osobních údajů,

  • právo na převedení osobních údajů,

  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaným zpracovaní, včetně profilovaní, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, lede že je to nezbytné k uzavření nebo plnění naší vzájemné smlouvy, anebo je to povoleno příslušným právním předpisem, který se na nás vztahuje, a který rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vaších práv a svobod a oprávněných zájmů anebo je založeno na Vaším výslovném souhlasu.

  • v případě porušení zabezpečení Váších osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody jsme povinní Vám takový případ porušení oznámit, ledaže by byla splněná některá s podmínek uvedená v čl. 34 odst.3,

  • právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), v případě zjištění zpracovávání Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás tykají,

  • právo kdykoli odvolat každý souhlas i bez uvedení důvodu, aniž je tím dotčená zákonnost zpracovaní založená na souhlasu uděleném před jeho odvolaní.

 2. Vaše práva, o kterých se hovoří v bodě 1, můžete realizovat kdykoli, a to podáním příslušného požadavku.

 3. Jsme povinni poskytnout Vám informace o činnostech realizovaných v souvislosti s požadavky, o kterých se hovoří v bodě 1, bez zbytečné prodlevy, a v každém případě ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení požadavku. V případě potřeby můžeme lhůtu, o které se hovoří výše, prodloužit o další dva měsíce s ohledem na komplikovaný charakter požadavku nebo počet požadavků. Ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení Vašeho požadavku Vás však musíme informovat o prodloužení lhůty a zároveň uvést důvod jejího prodloužení.

 4. Pokud nekonáme žádné kroky v souvislosti s Vašimi požadavky, o kterých se hovoří v bodě 1, pak Vás budeme neprodleně – nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení požadavku – informovat o důvodech, proč jsme nekonali žádné kroky, a také o možnosti podat stížnost předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů a využití prostředků právní ochrany před soudem.

 5. Budeme-li mít odůvodněné pochybnosti ohledně Vaší totožnosti, můžeme Vás v souvislosti s nahlášením požadavku požádat o sdělení doplňkových informací, nezbytných pro její ověření.

 6. Informace, o kterých se hovoří v bodě 4 – 6 výše, Vám poskytneme písemně, podle naší volby:

  • doporučeným dopisem, na Vámi uvedenou poštovní adresu nebo

  • elektronickou cestou, na Vámi uvedenou emailovou adresu, s výjimkou případů, kdy:

   1. nám předáte svůj požadavek elektronickou cestou a nepožádáte o poskytnutí informací jinou formou – pak Vám předáme informace na Vámi uvedenou emailovou adresu;

   2. požádáte o poskytnutí informací ústně a Vaši totožnost si ověříme jinými způsoby – pak Vám poskytneme informace ústně.

 7. Veškerá komunikace a námi prováděné úkony v souvislosti s Vašimi požadavky, o kterých se hovoří v bodě 1 výše, jsou osvobozeny od poplatků. Pokud však budou Vaše požadavky evidentně neodůvodněné nebo neúměrné, např. s ohledem na permanentní charakter, máme právo:

  • vybrat poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, komunikaci nebo učinění požadovaných kroků nebo

  • odmítnout konat v souvislosti s požadavkem.

 8. Každého příjemce, kterému jsme poskytli Vaše osobní údaje, budeme informovat o požadavku na opravu, doplnění, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, jež jsme provedli na základě nahlášeného požadavku. Takové informace nebudeme muset sdělovat pouze v případě, kdy to nebude možné (např. zlikvidovaná společnost), nebo to bude vyžadovat neúměrně velké úsilí (údaje byly zveřejněny před mnoha lety a přes veškeré pokusy se nepodařilo s příjemcem navázat kontakt).

 9. Na Vaši žádost Vás budeme informovat o příjemcích, kterým jsme předali informace o opravě, odstranění nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a také o příjemcích, které se nám nepodařilo informovat.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

XI. Závěrečné ustanovení

10.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

10.2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@fakro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel je jeho objednávka po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

10.4. Je-li kupujícím podnikatel, ustanovení odstavce 6. a bodu 9.2. těchto obchodních podmínek se nepoužije.

10.5. Tyto obchodní podmínky mohou být prodávajícím měněny nebo doplňovány s tím, že práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění nejsou tímto dotčeny. Aktuální obchodní podmínky jsou umístěné na internetových stránkách shop.fakro.cz.

10.6. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodejci - provozovateli internetového obchodu.

10.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.9. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. července 2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Prodávající nevydává žádné kodexy chování a není jimi vázán ve vztahu ke kupujícímu ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1. písm. e) občanského zákoníku.

 

Datum poslední změny 25.5.2018

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.