GDPR

 

Politikou ochrany osobních údajů informujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jakým způsobem je využíváme, kdo jsme a jaká máte práva. Dopis slouží k předání informace, o které se hovoří v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zvaného jako „GDPR”, které je platné od 25. května 2018.

Níže uvedené informace jsou velmi důležité, proto prosíme o důkladné seznámení se s jejich obsahem.

 

Kdo je Správcem Vašich osobních údajů?

Správcem, čili subjektem rozhodujícím o tom, jak budou využívány Vaše osobní údaje, je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38436

(dále jen „my”).

Kontaktovat nás můžete:

 • písemně, na adresu: FAKRO CZECH s.r.o, Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín,
 • emailem, na adresu: gdpr@fakro.cz.

 

Za jakým účelem a na jakém podkladu využíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, získané při uzavření smlouvy a v době jejího trvání, využíváme k následujícím účelům:

 1. realizace účelů na základě Vašeho souhlasu - (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, např.:

  • používání newsletterových služeb,

  • předávání informací o produktech a službách a také o probíhajících propagačních akcích,

  • námi pořádaných událostí nebo akcí, prostřednictvím např. tradiční pošty, emailu, newsletteru, telefonického kontaktu, sms,

 2. uzavření a plnění vzájemné smlouvy - (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, např.:

  • v rámci koupě - prodeje, včetně transakcí v internetovém obchodě,

  • reklamační služby,

  • poskytnutí záruky,

  • ocenění produktů,

  • zajištění vysoké kvality služeb,

  • vyřizování požadavků, které jsou nám adresovány (např. prostřednictvím kontaktního formuláře),

  • vyřizování Vašich požadavků a dotazů, které nám jsou adresovány v souvislosti s realizací,

 3. realizace povinnosti nezbytné ke splnění právního závazku spočívajícího na správci – (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, např.:

  • předání údajů na žádost soudu, policie,

  • splnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů

 4. realizace našich tzv. právně odůvodněných zájmů – (právní podklad: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, např.:

  • zajištění obsluhy platebních služeb,

  • vyřizování požadavků a dotazů, které k nám přicházejí

  • vymáhání dlužných částek: vedení soudních, arbitrážních a mediačních řízení,

  • uchovávání údajů pro archivační účely,

  • odhalování zneužití a jejich prevence,

  • ověřování platební morálky.

 

Je poskytnutí osobních údajů nutné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Požadujeme od Vás poskytnutí údajů, které jsou v souvislosti s každou transakcí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy. Pokud nám nebudou poskytnuty nezbytné osobní údaje, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu, tedy zahájit spolupráci. Pokud po nás budou právní předpisy, např. z daňových důvodů, vyžadovat jiné nezbytné údaje, jejich poskytnutí je nezbytné pro navázání nebo udržení spolupráce s námi. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné – zejména to nepodmiňuje uzavření a plnění smlouvy.

 

Komu můžeme Vaše údaje předat?

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje:

 1. našim pracovníkům a spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům, aby mohli plnit naše závazky;

 2. subjektům zpracovávajícím údaje naším jménem, které se účastní realizace našich činností:

  1. našim agentům, reklamním agenturám a jiným subjektům, které zprostředkovávají prodej našich služeb nebo organizují marketingové akce,

  2. obsluze našich telekomunikačních systémů nebo poskytovatelům telekomunikačních nástrojů,

  3. subdodavatelům, kteří nám poskytují podporu při plnění naší smlouvy s Vámi, např. při vyřizování korespondence nebo obsluze zákazníků,

  4. subjektům, které nám poskytují poradenské, konzultační, auditové služby, právní, daňové, účetní poradenství.

 3. jiným správcům údajů, kteří zpracovávají údaje vlastním jménem:

  1. našim agentům, reklamním agenturám a subjektům, které s námi spolupracují při organizaci marketingových akcí nebo obsluze zákazníků – za účelem vyúčtování jejich odměn,

  2. subjektům provozujícím poštovní nebo kurýrní činnost,

  3. subjektům skupujícím pohledávky – v případě, kdy ve lhůtě nezaplatíte námi vystavené faktury,

  4. subjektům provozujícím platební činnost (banky, poskytovatelé platebních služeb) – za účelem provádění vrácení pro Vás, ve prospěch nebo za účelem zajištění fungování služby Příkaz k úhradě,

  5. subjektům, které s námi spolupracují při vyřizování účetních, daňových, právních záležitostí – v rozsahu, v jakém se stanou správci údajů.

 4. státním orgánům, např. soudy, státní zastupitelství, daňová správa.

 

Dostanou se Vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)?

V současnosti neplánujeme předávat Vaše údaje mimo EHP.

 

Jak dlouho můžeme Vaše údaje uchovávat?

Získáme-li Vaše údaje na základě souhlasu, používáme tyto osobní údaje po dobu jeho trvaní nebo odstoupení od cílů dosahovaných díky němu.

U transakcí souvisejících s realizací smlouvy, po dobu realizace transakce a také dobu, po kterou je možné požadovat plnění v souvislosti s realizací smlouvy uzavřené v důsledku transakce, maximálně 3,5 roku ode dne uskutečnění těchto transakcí nebo do doby nabytí právní moci.

V souvislosti s realizací právních předpisů budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou předpisy, např. daňovými.

Vaše osobní údaje budeme také uchovávat po dobu, ve které můžeme nést právní důsledky za neplnění povinnosti, např. dostat finanční pokutu od státních úřadů.

 

Používáme automatické rozhodování a profilovaní ?

V rámci zpracovaní osobních údajů nebude doházet k automatizovanému rozhodovaní.

Profilování osobních údajů spočívá ve zpracovávání Vašich údajů automatizovaným způsobem, jejich využívání k hodnocení některých informací o Vás, zejména k analýze nebo prognóze osobních preferencí a zájmů.

 

Jaká máte práva?

 1. Máte následující práva související se zpracováváním Vašich údajů:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje které se Vás tykají, jsou či nejsou zpracováváni, a pokud je tomu tak mate právo získat přistup k těmto osobním údajům, včetně práva na informace o Vašich osobních údajích a získání kopie osobních údajů,

  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a také právo doplnit neúplné údaje,

  • právo na výmaz osobních údajů,

  • právo na omezení zpracovávání osobních údajů,

  • právo na převedení osobních údajů,

  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaným zpracovaní, včetně profilovaní, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, lede že je to nezbytné k uzavření nebo plnění naší vzájemné smlouvy, anebo je to povoleno příslušným právním předpisem, který se na nás vztahuje, a který rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vaších práv a svobod a oprávněných zájmů anebo je založeno na Vaším výslovném souhlasu.

  • v případě porušení zabezpečení Váších osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody jsme povinní Vám takový případ porušení oznámit, ledaže by byla splněná některá s podmínek uvedená v čl. 34 odst.3,

  • právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), v případě zjištění zpracovávání Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás tykají,

  • právo kdykoli odvolat každý souhlas i bez uvedení důvodu, aniž je tím dotčená zákonnost zpracovaní založená na souhlasu uděleném před jeho odvolaní.

 2. Vaše práva, o kterých se hovoří v bodě 1, můžete realizovat kdykoli, a to podáním příslušného požadavku.

 3. Jsme povinni poskytnout Vám informace o činnostech realizovaných v souvislosti s požadavky, o kterých se hovoří v bodě 1, bez zbytečné prodlevy, a v každém případě ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení požadavku. V případě potřeby můžeme lhůtu, o které se hovoří výše, prodloužit o další dva měsíce s ohledem na komplikovaný charakter požadavku nebo počet požadavků. Ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení Vašeho požadavku Vás však musíme informovat o prodloužení lhůty a zároveň uvést důvod jejího prodloužení.

 4. Pokud nekonáme žádné kroky v souvislosti s Vašimi požadavky, o kterých se hovoří v bodě 1, pak Vás budeme neprodleně – nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení požadavku – informovat o důvodech, proč jsme nekonali žádné kroky, a také o možnosti podat stížnost předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů a využití prostředků právní ochrany před soudem.

 5. Budeme-li mít odůvodněné pochybnosti ohledně Vaší totožnosti, můžeme Vás v souvislosti s nahlášením požadavku požádat o sdělení doplňkových informací, nezbytných pro její ověření.

 6. Informace, o kterých se hovoří v bodě 4 – 6 výše, Vám poskytneme písemně, podle naší volby:

  • doporučeným dopisem, na Vámi uvedenou poštovní adresu nebo

  • elektronickou cestou, na Vámi uvedenou emailovou adresu, s výjimkou případů, kdy:

   1. nám předáte svůj požadavek elektronickou cestou a nepožádáte o poskytnutí informací jinou formou – pak Vám předáme informace na Vámi uvedenou emailovou adresu;

   2. požádáte o poskytnutí informací ústně a Vaši totožnost si ověříme jinými způsoby – pak Vám poskytneme informace ústně.

 7. Veškerá komunikace a námi prováděné úkony v souvislosti s Vašimi požadavky, o kterých se hovoří v bodě 1 výše, jsou osvobozeny od poplatků. Pokud však budou Vaše požadavky evidentně neodůvodněné nebo neúměrné, např. s ohledem na permanentní charakter, máme právo:

  • vybrat poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, komunikaci nebo učinění požadovaných kroků nebo

  • odmítnout konat v souvislosti s požadavkem.

 8. Každého příjemce, kterému jsme poskytli Vaše osobní údaje, budeme informovat o požadavku na opravu, doplnění, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, jež jsme provedli na základě nahlášeného požadavku. Takové informace nebudeme muset sdělovat pouze v případě, kdy to nebude možné (např. zlikvidovaná společnost), nebo to bude vyžadovat neúměrně velké úsilí (údaje byly zveřejněny před mnoha lety a přes veškeré pokusy se nepodařilo s příjemcem navázat kontakt).

 9. Na Vaši žádost Vás budeme informovat o příjemcích, kterým jsme předali informace o opravě, odstranění nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a také o příjemcích, které se nám nepodařilo informovat.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.